تبلیغات
کاظــــــم رفــــــســــنــــجانــــــی - 2 خاطره کوتاه از ماه رمضان قدیم در جوادیه
قلیباف گازیوت رفت...

حدود سال 72  در ماه مبارک رمضان همیشه ظهرها که نماز ظهر و عصر خوانده میشد امام جماعت روی منبر میرفت و روضه می خواند. در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان بعد از نماز  مردم در حال گوش کردن روضه بودند و همزمان چند نفر از جوانان و نوجوانان بیرون از مسجد موتورهای مردم رو دستکاری میکردند یا سوار می شدند.
مرحوم حاج محمد غلامی آنموقع یک موتور گازی داشت که کنار دیوار مسجد گذاشته بود و خودش توی مسجد بود. این بچه ها موتور گازی ایشان را برداشته بودند و سوار میشدند که یکی از کودکان آنموقع(علی) دوان دوان به مسجد آمد و رو کرد