تبلیغات
کاظــــــم رفــــــســــنــــجانــــــی - تصاویر / خطای دید
خـــطای دیـــــــــددر اینجا چند تصویر هست. هرکدام از آنها را که نگاه میکنید به نظر میرسد در حال حرکت هستند در حالیکه هیچکدام از تصاویر متحرک نیستند.
به هر تصویر چند لحظه نگاه کنید

 
 
 

نتیجه تصویری برای تصاویر خطای دید بسیار جالب